ข่าว : ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด  : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว โดยกำหนดออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่สำนักปลัด องค์การบริหารสวนตำบลท้องลำเจียก โทร .075 386217ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประกาศเมื่อ :