ข่าว : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ุ2561-2564)

รายละเอียด  : 1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
     
2.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2557-2560)
     
3.ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
4.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู้่การปฏิบัติ
     
ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประกาศเมื่อ :